วิสัยทัศน์และพันธกิจ

  • PDFพิมพ์อีเมล

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เกษตรชีวภาพ  คุณภาพชีวิตดี สารสนเทศก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สิ่งแวดล้อมยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

พันธกิจที่ 1 การส่งเสริมการทาเกษตรชีวภาพ เพื่อความมั่นคงด้านอาหาร โดยลดสารเคมีในการทำการเกษตรอันจะเป็นผลไปสู่การลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้สารเคมี
พันธกิจที่ 2 การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตด้านสาธารณูปโภค ความจำเป็นพื้นฐาน สุขภาพของประชาชน การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน การป้องกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ปลอดจากอบายมุข สิ่งเสพติด การดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ให้ผู้คนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถอยู่ร่วมกันได้
พันธกิจที่ 3 การสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาด้วยวิถีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับท้องถิ่นและรู้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกที่เข้ามากระทบรวมทั้งมีทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดีสามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีความสุขได้ในระดับหนึ่ง
พันธกิจที่ 4 สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศ สร้างระบบการพัฒนาข้อมูลที่ทันสมัยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและตรวจสอบเพื่อความโปร่งใสเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สร้างระบบเครือข่ายการให้ข้อมูลข่าวสารให้ครอบคลุมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในตำบล
พันธกิจที่ 5 พัฒนาทางด้านการศึกษา โดยการการสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ รวมทั้งการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย และภารกิจด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างความเข้มแข็งทางสังคมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น พัฒนาความพร้อมให้กับ เด็กเล็กให้มีความเหมาะสมตามวัย ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมเด็กและเยาวชน ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมให้มีการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษและส่งเสริมการนำขยะกลับมาใช้ ป้องกันการบุกรุกทำลายป่า ส่งเสริมให้มีการเก็บสิ่งปฏิกูลให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยสนับสนุนให้มีการจัดระบบสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมที่ดีในชุมชนท้องถิ่น


.:: เมนูหลัก Main Menu ::.

.:: รายงานผลการดำเนินงาน ::.

.:: ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ::.

.:: Line อบต.บ้านจันทน์ ::.

.:: ติดต่อสอบถาม ::.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจันทน์
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 41190

โทรศัพท์ 042-138445

.:: จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ::.

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้109
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้88
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้109
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1423
mod_vvisit_counterเดือนนี้1058
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว5845
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด109104

We have: 5 guests online
IP ของคุณ: 3.235.40.122
 , 
วันที่ 05 มิ.ย. 2023

.:: เว็บไซต์หน่วยงานเกี่ยวข้อง ::.

ทั้งหมด